1
Ostatnie dni naszej urodzinowej wyprzedaży! Ciesz się -10%! Kod 'HB10'!

Terms of use

REGULAMIN

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Sleep&Glow. Wszelkie zapytania można kierować na adres [email protected]

Korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu — prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z nim. Korzystanie z witryny www.sleepandglow.com równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie tych zasad i stosowaniem się do nich. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

www.sleepandglow.com

Sleep&Glow zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszego regulaminu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystanie z witryny po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie zmodyfikowanego regulaminu. Z tego powodu zachęcamy do zapoznawania się z niniejszym regulaminem za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie internetowej były prawidłowe i aktualne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualność strony internetowej, nie gwarantujemy poprawności, dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji dostępnych na stronie internetowej i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne niedokładności lub pominięcia dotyczące którejkolwiek z informacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Sleep&Glow sprzedaje produkty wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.sleepandglow.com oraz autoryzowanych sprzedawców/przedstawicieli online/offline. Wszelkie zakupy od nieautoryzowanych sprzedawców/przedstawicieli są dokonywane wyłącznie na odpowiedzialność kupującego. W związku z tym nie możemy zagwarantować autentyczności takich produktów ani udzielić na nie żadnej gwarancji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

Sleep&Glow® to zastrzeżony znak towarowy chroniony przepisami prawa.

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość (teksty, obiekty wizualne, zdjęcia i filmy) podlegają prawom autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody administracji witryny Sleep&Glow®, niniejsza strona internetowa i jej zawartość nie mogą być kopiowane, powielane ani ponownie publikowane w żadnym formacie.

Cytowanie treści w jakiejkolwiek formie, w tym w wersji zmodyfikowanej, jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia w tekście aktywnego, wyraźnie widocznego, indeksowanego linku źródłowego oraz linku do marki Sleep&Glow!
Cała zawartość tej witryny jest chroniona prawami autorskimi jako praca zbiorowa na mocy amerykańskich przepisów dotyczących praw autorskich.

ZGŁOSZENIA/RECENZJE

Wszelkie komentarze, opinie, notatki, wiadomości, pomysły, sugestie lub inne komunikaty (zwane łącznie „Komentarzami”) przesłane na adres www.sleepandglow.com będą i pozostaną wyłączną własnością Sleep&Glow. Przesłanie takich komentarzy stanowi cesję na rzecz Sleep&Glow wszelkich praw, tytułów i udziałów we wszystkich prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej do komentarzy. Sleep&Glow ma prawo do wykorzystywania, powielania, ujawniania, publikowania i rozpowszechniania wszelkich przesłanych materiałów w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. W przypadku przesłania nam opinii, w tym między innymi opinii o naszych produktach lub usługach, takie informacje nie są poufne ani tajne i mogą być wykorzystywane przez nas w dowolny sposób. Przesyłając lub wysyłając opinię do wykorzystania, użytkownik (i) oświadcza i gwarantuje, że opinia jest oryginalna, że żadna inna strona nie ma do niej żadnych praw oraz że zrzeczono się wszelkich „praw osobistych” do takiej opinii, a także (ii) udziela nam nieodpłatnej, nieograniczonej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej i w pełni zbywalnej licencji do używania, powielania, publikowania, rozpowszechniania, wyświetlania, tłumaczenia, podsumowywania, modyfikowania i dostosowywania takich opinii (w całości lub w części) i/lub włączania ich do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii obecnie znanej, lub opracowanej później, według naszego wyłącznego uznania, z imieniem i nazwiskiem użytkownika lub bez niego. Wszystkie opinie zamieszczone na tej stronie są przeznaczone do wyłącznego użytku Sleep&Glow i nie mogą być w żaden sposób powielane ani kopiowane.

ZASTRZEŻENIA

Sleep&Glow nie ponosi żadnego ryzyka ani odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z treści zamieszczonych w niniejszej stronie internetowej.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Sleep&Glow ani żaden z jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu, agentów, sprzedawców lub dostawców nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, lub pośrednie straty, lub szkody wynikające z korzystania, lub niemożności korzystania z niniejszej strony internetowej.
Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które ma zastosowanie wobec wszystkich strat i szkód wszelkiego rodzaju (ogólnych, szczególnych, wtórnych, przypadkowych, przykładowych lub innych, w tym, bez ograniczeń, utraty danych, dochodów lub zysków), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, nawet jeśli autoryzowany przedstawiciel Sleep&Glow został poinformowany lub powinien był wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód.
W przypadku wyrażenia niezadowolenia z niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, w tym z regulaminu, użytkownik może zaprzestać korzystania ze strony. Korzystając z tej witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z niej na własne ryzyko

EGZEKWOWANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Uzyskując dostęp do tej witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na to, że dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega niniejszemu regulaminowi, a także wszystkim obowiązującym przepisom prawa, regulowanym i interpretowanym zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ostatnia aktualizacja wrzesień 2020 r

Koszyk
0 produkty
cart empty
Twój koszyk nie zawiera żadnych produktów Koszyk czeka na napełnienie. Życzymy miłych zakupów!
Kup teraz